Page 1 of 1

Se puate adauga alt patch asupra CRLP 12 V1

PostPosted: Thu Dec 22, 2011 1:01 pm
by George22
Ex Fifa inifinity patch mingi cu CRLP?

Re: Se puate adauga alt patch asupra CRLP 12 V1

PostPosted: Thu Dec 22, 2011 4:30 pm
by Razvan
Patchuri cu mingi si din astea se pot adauga, cu echipe sau ligi noi nu se pot pune peste CRLP 12.

Re: Se puate adauga alt patch asupra CRLP 12 V1

PostPosted: Thu Dec 22, 2011 7:07 pm
by George22
AHA Mersi ;)

-- Thu Dec 22, 2011 6:07 pm --

AHA Mersi ;)

Re: Se puate adauga alt patch asupra CRLP 12 V1

PostPosted: Fri Dec 23, 2011 6:42 pm
by Razvan
Cu placere.